Komunikaty

Kształcenie na odległość

Uwzględniając wydane w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące od dnia
25 marca 2020 r
.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

szkoła podjęła starania, które umożliwią realizację procesu kształcenia w zmienionych warunkach organizacyjnych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do realizacji zajęć nasza szkoła wykorzystuje platformy i e-programy edukacyjne,  m.in. Google Classroom, Discord,
e-podręczniki, a obecnie wdrażamy program Office 365 A1, do którego  uczniowie otrzymują kody dostępów.

Nauczyciele wskazują  uczniom źródła i materiały  niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

Zmodyfikowano zestaw programów nauczania.

Określono  tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

Pracujemy – w miarę możliwości –  w oparciu o obowiązujący plan lekcji, z wyłączeniem następujących przedmiotów: wychowanie fizyczne, religia, wychowanie do życia w rodzinie, godzina wychowawcza, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty dodatkowe oraz form nauczania zindywidualizowanego. Uczniowie objęci taką formą  nauczania uczestniczą w zajęciach z całą klasą, przy czym nauczyciel indywidualizuje z nimi pracę. Godzina lekcyjna trwa nie dłużej niż 30 min. Okoliczności, w jakich przyszło nam pracować, są trudne. Zdajemy sobie sprawę, że pozostawanie w domach całych rodzin może uczniom utrudniać korzystanie z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną w czasie wyznaczonym planem zajęć. Nauczyciele starają się więc uwzględnić pracę zdalną pozostających w domu rodziców, jak i potrzeby wynikające ze zdalnej nauki  rodzeństwa. W tej sytuacji nauczyciele mogą więc ustalić inny plan zajęć.Starają się też brać pod uwagę dzienny rozkład zajęć  oraz dobór narzędzi odnoszących się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną, łącząc przemiennie kształcenie
z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.  

Monitorowanie  postępów uczniów oraz sposobu  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach będzie odbywało się- jak dotychczas-  poprzez e-dziennik.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Informacje o formie i terminach tych konsultacji przekazuje  nauczyciel poprzez komunikator.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

wiem, że potrzebujecie teraz wsparcia zarówno nauczycieli jak i bliskich. Wierzę, że tak przygotowana formuła zdalnego nauczania pozwoli Wam spokojnie podejść  do stawianych przed nami wszystkimi zadań wynikających z realizacji obowiązku nauki i jednocześnie przyjemnie spędzać czas na pogłębianiu wiedzy, odkrywaniu nowych umiejętności. 

W tym  trudnym czasie, życzę spokoju i zdrowia.  

Jolanta Kowalska