Komunikaty

Ustny egzamin maturalny – informacja

Uwaga maturzyści – w tym roku egzamin ustny został odwołany,
ale są od tego wyjątki

Egzamin ustny

            Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystą­pić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

 

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

            Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu ma­turalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo doj­rzałości, jeżeli we wcześniejszych latach
z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiąz­kowych.


Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne znajdują się na stronie ministerialnej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne