Komunikaty

Maturzyści – ważne informacje dotyczące egzaminu. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Drodzy Maturzyści,
poniżej zamieszczamy niezbędne informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego. Prosimy bardzo, byście się
z nimi zapoznali. Niezwykle ważne jest także to, byście uwzględnili kolejność wchodzenia do sal na egzaminy podaną
w harmonogramie.
                                                                                                                                                       POWODZENIA!

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM – czerwiec’ 2020

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów
    chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin,
    jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
    kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga
    pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
        –  zdający,
        –  osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorują­cych, obserwatorzy,
             egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy
             przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przy­gotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia
             wykorzystywane w czasie egzami­nu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
        –  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, ob­sługę szatni itp.,
        –  uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przepro­wadzania zajęć
             edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,
        –  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
    Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni od­stęp (co najmniej1,5m)
    oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno­-lub wielorazową,
    materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
    i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po
    zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania
    uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie
    twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (koniecz­ne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego
    odstępu).

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzamina­cyjnej. Po zajęciu miejsca
    w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowią­zek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
        –  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
        –  wychodzi do toalety,
        –  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właści­we –mieć zakryte usta
    i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / sta­nowisku egzaminacyjnym (w przypadku
    zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzami­nu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu
    nadzorującego i innych osób zaan­gażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli
    nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji
    minimalny odstęp, jaki musi zostać za­chowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu
    nadzorującego, wynosi 2m.

13. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających
    z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicz­nej, tego samego urządzenia, obok
    materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem
    dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego
    materiału egza­minacyjnego/urządzenia.

14. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem
    egzaminu oraz po jego zakończeniu.

15. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

16. W 2020 r. losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
    nadzorującego w obecności zdającego.

17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) naj­później na 15 minut przed
    czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem
    egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
    egzaminacyjnej.

HARMONOGRAM MATUR PISEMNYCH – czerwiec’ 2020

UWAGA:
     Z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego prosimy – jeśli to możliwe – o  nieprzynoszenie rzeczy, których nie można wnieść do sali egzaminacyjnej (telefony komórkowe, okrycia wierzchnie, plecaki, torebki itp.).

     W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, prosimy o przyniesienie ze sobą przezroczystego worka folio­wego, do którego należy spakować swoje rzeczy, a następnie zanieść na czas egzaminu na wyzna­czone miejsce na terenie budynku szkolnego. Dotyczy to także urządzeń telekomunikacyjnych.

SCHEMAT WEJŚĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ