Komunikaty

Nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Prezydent Miasta Koszalina ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Osobami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są uczniowie, którzy są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) względem osoby (np. dziadka/pradziadka), która niegdyś pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz zamieszkują w Gminie Miasto Koszalin. Będzie to weryfikowane na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub w przypadku osób pełnoletnich – indywidualnego oświadczenia ucznia szkoły średniej, stanowiącego element wniosku o przyznanie wsparcia, a ponadto na podstawie innych dostępnych baz danych.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletnego wniosku. Do wniosku można również dołączyć potwierdzenie zatrudnienia w PPGR.

Dokumenty należy złożyć do 28 października 2021 r. w jeden z poniższych sposobów:
– w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie (Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin),
– w wersji papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie (j.w.),
– w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) poprzez ePUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Koszalinie: /UMKoszalin/SkrytkaESP.

Wszelkie niezbędne informacje o projekcie można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Miejskim w Koszalinie pod numerem telefonu
94 348-39-20.

Wnioski o przyznanie wsparcia można pobrać ze strony internetowej pod adresem:
https://www.eduportal.koszalin.pl/pl/art/nabor-wnioskow-w-ramach-projektu-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr.921.html

UWAGA!
Ogłoszony nabór wniosków ma na celu zbadanie zapotrzebowania dotyczącego wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Ostateczna decyzja o ewentualnym udzieleniu wsparcia zostanie podjęta po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Miasto Koszalin. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu.
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.