Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1
VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://liceum6koszalin.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
     – dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
     – zdjęcia z wydarzeń szkolnych nie posiadają opisów alternatywnych,
     – filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących,
     – część plików zawartych na stronie nie jest dostępnych cyfrowo.

Skróty klawiaturowe
W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
    osoba kontaktowa – sekretarz szkoły
    adres e-mail – sekretariat@liceum6koszalin.pl
    numer telefonu – 94 343 07 95
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie przy ul. Stanisława Dąbka 1

Liceum zlokalizowane jest w dwóch budynkach: dydaktycznym, 4-kondygnacyjnym i sportowym, 2-kondygnacyjnym, pomiędzy którymi można przemieszczać się łącznikiem na poziomie parteru.

1.  Każdy z budynków posiada oddzielne wejścia, do których można się dostać po schodach lub podjazdem na wysoki
      parter (budynek dydaktyczny) oraz po schodach lub podjazdem na parter (sala gimnastyczna).

2.  Pomieszczenia woźnych znajdują się bezpośrednio przy obu wejściach do budynków, gdzie można uzyskać
      niezbędne informacje jak poruszać się po budynkach i o usługach wsparcia.

3.  Przed budynkiem dydaktycznym znajduje się parking na kilkanaście pojazdów osobowych (w tym jedno oznaczone
      stanowisko dla osób niepełnosprawnych).

4.  Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do
      potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

5.  Winda w budynku sportowym umożliwiają przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się (parter-I piętro).

6.  Na parterze budynku sportowego znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

7.  W obiekcie znajdują się m.in. sale lekcyjne, 2 siłownie, bar bistro, biblioteka z czytelnią, dwie sale gimnastyczne,
      sala kondycyjna, sala baletowa, sala konferencyjna, szatnie z natryskami, sauna, boiska zewnętrzne.

8.  Obiekt chroniony jest monitoringiem wizyjnym i elektronicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
      i ochrony mienia.

9.  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.