Program Deutsches Sprachdiplom Stufe  B1
Program DSD1 w
VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie

Co to jest DSD1?
Liceum nasze  uczestniczy w programie DSD1 przygotowującym uczniów do zdania  Egzaminu Dyplomowanego
z Języka Niemieckiego Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Republiki Federalnej Niemiec.
Egzamin DSD1 jest egzaminem państwowym i bezpłatnym. Przystępują do niego uczniowie w trzecim roku nauki.                                
Opiekę nad naszą kadrą nauczycielską sprawuje koordynator oddelegowany przez Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA) z siedzibą w Kolonii, pan Henning Christiansen.

Oferta dla uczniów klas pierwszych.
W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy naszym uczniom dodatkowe zajęcia  w  ramach programu DSDI , które zakończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego  na poziomie B1. Zajęcia odbywają  się w grupach międzyoddziałowych.

Dlaczego warto wziąć udział w programie DSD1?
  –  Certyfikat DSD1 odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).  Na tym          poziomie uczeń potrafi wypowiadać się prosto i spójnie na tematy z obszaru jego zainteresowań, przyszłych planów          zawodowych. Potrafi wyjaśniać i uzasadniać swoje marzenia, nadzieje  i  poglądy,
  –  Certyfikat DSD1 jest potwierdzeniem umiejętności językowych przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegiów
        w  Niemczech.
  –  Certyfikat DSD1 to dodatkowy atut przy ubieganiu się o pracę.