O G Ł O S Z E N I E   D Y R E K T O R A
w sprawie wyrobienia duplikatu świadectwa promocyjnego/ukończenia, legitymacji szkolnej

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia oryginału świadectwa/legitymacji,
uczeń powinien złożyć  w sekretariacie szkoły:

– podanie kierowane do dyrektora szkoły

– LEGITYMACJA : 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty 9,00 zł

– ŚWIADECTWO : dowód wpłaty 26,00 zł

– wymiana legitymacji szkolnej z tytułu zmiany adresu/zmiany nazwiska :
1 aktualne zdjęcie, dokument potwierdzający zmianę adresu/nazwiska –  bezpłatnie

Wpłaty  proszę  kierować na konto VI Liceum Ogólnokształcącego

mBank S.A.
53 1140 1137 0000 2160 5100 1001

Wzory podań do pobrania
(KLIKNIJ
na dokument, aby go pobrać)