Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzających dane osobowe jest VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Koszalinie ul. Stanisława Dąbka 1.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w VI Liceum Ogólnokształcącym jest Pani Marzena Jaranowska.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@liceum6koszalin.pl lub na adres szkoły z dopiskiem IOD.

UCZEŃ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i ucznia jest VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie ul. Stanisława Dąbka 1.
 • Dane osobowe rodziców i ucznia, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą
  w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c)i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Odbiorcami danych osobowych uczniów i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, OKE, Sąd Rodzinny, Wydział Oświaty, Pielęgniarka szkolna).
 • Dane osobowe rodziców i ucznia przechowywane będą przez okres wskazany w
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowew dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 • Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:
  • wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),
  • numerów PESEL rodziców (w celu uzyskania bezpłatnego dostępu do systemu i – Dziennik),
  • dotyczących zatrudnienia (w przypadku zapisania dziecka do świetlicy).

Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

 • Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę nie podlegają profilowaniu.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@liceum6koszalin.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

DANE Z MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane z monitoringu jest VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie ul. Stanisława Dąbka 1.
 • Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mieniana podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 • Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 • Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 14 dni od nagrania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zeto.koszalin.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

REKRUTACJA PRACOWNIK NIEPEDAGOGICZNY

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie ul. Stanisława Dąbka 1.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iod@liceum6koszalin.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
8) Podanie danych osobowych w zakresie imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

REKRUTACJA PRACOWNIKA PEDAGOGICZNEGO

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest VI Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie ul. Stanisława Dąbka 1.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@liceum6koszalin.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 10 ust. 8b Karty nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. oraz art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 • Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. Ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 • Podanie danych osobowych w zakresie:
  • imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy,
  • numer PESEL, nazwisko rodowe jest obligatoryjne w oparciu o Kartę Nauczyciela i Ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualny ma w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.